Husholdninger med en samlet skattepliktig inntekt lavere enn 533 500,- kroner har rett til redusert foreldrebetaling i barnehage. Alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid per uke. Dette gjelder husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 450 000,- kr.

Søknadsfrist
For barnehageåret 2018/2019 er fristen for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, med virkning fra 15. august 2018, satt til 01.06.2018.

Søknader levert i perioden 1. juni – 1. september vil tidligst får virkning fra 1. oktober.

Søknader mottatt etter 1. september får virkning fra den 1. i påfølgende måned forutsatt at søknaden er levert senest den 1. i måneden før.

Dokumentasjon og søknadskjema
Både reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid skal beregnes ut fra husholdningens samlede brutto skattepliktige kapital- og personinntekt. Husholdningens skattemelding 2017 skal legges ved søknaden.

Mer info finner dere på 

https://www.loten.kommune.no/barnehage/husk-a-soke-redusert-foreldrebetaling-for-barnehagearet-2018-2019-article42318-799.html